Extern vertrouwenspersoon (I)

Just peanuts.

Wie in zijn bedrijf twijfelachtige zaken heeft gezien of meegemaakt en er niet over durft te praten, loopt soms rond met een knoop in zijn maag. Aan wie kun je je geheim vertellen? En komt dat vertellen niet als een boemerang bij je terug? Uit de media weten we dat meerdere klokkenluiders zichzelf in een uiterst lastige positie hebben gemanoeuvreerd. Sommigen verliezen het vertrouwen van hun leidinggevende, zien carrièremogelijkheden gedwarsboomd of raken zelfs hun baan kwijt.

Een vertrouwenspersoon integriteit (VP I) kan betrokkene leiden naar rustiger vaarwater. Eerst moet duidelijk worden of het inderdaad gaat om ‘schendingen’ van de integriteit. Heeft melder inderdaad geconstateerd dat iemand steelt van het bedrijf, dat iemand zich laat fêteren door cliënten of dat hij/zij collega’s in een fout daglicht plaatst? Of heeft hij zelf geconstateerd dat iemand af en toe een advertentie op het bureau van een collega legt als een stille hint om te vertrekken? Allemaal ondermijnende activiteiten die het bedrijf direct of indirect schade kunnen berokkenen.

VP I ook opvang klokkenluiders

De vertrouwenspersoon integriteit heeft altijd een opleiding gehad als VP ongewenste omgangsvormen (VP OO), althans dat is het uitgangspunt van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Daarnaast heeft hij/zij zich gespecialiseerd in aspecten rond integriteitsschending en kan hij klokkenluiders opvangen. Net als bij ongewenste omgangsvormen kan een melder zich slachtoffer voelen van ‘schendingen van de integriteit’. Een VP OO kan dan in samenspraak advies geven of verwijzen naar een VP I, als hij die specialisatie niet in huis heeft.

Als van de kant van de melder geen sprake is geweest van ongewenste omgangsvormen, kan hij meteen worden verwezen naar een vertrouwenspersoon integriteit, de genoemde VP I. In zijn algemeenheid betreft het klachten over een of meer collega’s, die zich inlaten met fraude of anderszins het bedrijf of het blazoen van het bedrijf of collega’s schaden. Net als de VP OO geeft de VPI (of de VP OO & I als het bedrijf de dubbelfunctie geen probleem vindt) de melder alle ruimte zijn verhaal te doen en helpt hij eventuele emoties te uiten en soms een plek te geven.

De trom roeren over misstanden is niet gemakkelijk. Klokkenluiders voelen zich vaak eenzaam. Het is daarom van groot belang dat ze hulp krijgen. Zij, dus de melders van melders van misstanden, maar ook de vertrouwenspersonen kunnen daarom advies en ondersteuning vragen bij het landelijke Adviespunt van het Huis voor Klokkenluiders. Daar kun je terecht voor je moeilijke vragen via 088 – 371 3030. Neem ook een kijkje op de website www. huisvoorklokkenluiders.nl. terug

Anonimiteit melder uitgangspunt

Het belangrijke verschil met de VP OO is dat de VPI uit de aard van zijn specifieke specialisatie de melding goed en zorgvuldig in kaart brengt. Hij moet enerzijds vragen aan melder of er geprobeerd is met de leidinggevende te spreken. En anderzijds dient hij in kaart brengen wat wel of niet aan de leiding van het bedrijf kan/mag worden doorgegeven. Uiteraard staat de anonimiteit van melder voorop, tenzij hij of zij – al dan niet in het belang van de zaak – bereid is het verhaal persoonlijk toe te lichten bij directie of HRM.

Resumé: de VP I van De Opreghte adviseert  melder wat te doen in de specifieke situatie, als de eigen positie of die van een ander c.q. het bedrijf in het geding is. Hij is bij uitstek en in eerste instantie klankbord, zodat melder er niet mee rond blijft lopen. Daarbij is uiteraard geheimhouding van het grootste belang. terug

Melder kan buiten schot blijven

Tevens kan de VP I, in beginsel alléén met medewerking van melder, het management inlichten over onregelmatigheden of misstanden. In ernstige gevallen kan tussen melder en VP I worden afgesproken dat melder geheel buiten schot blijft en dat de VP I  alleen – en ten aanzien van melder geanonimiseerd – het verhaal van de vermeende misstand aan de directie doet. terug

Zie ook een uittreksel van de Handreiking VP I van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector: http://tinyurl.com/o5k939c of de hele Handreiking op http://tinyurl.com/qxkz9er, de website van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (www.lvvv.nl/vragen.shtml) en die van opleidingsinstituut Van Oss en Partners (www.opleidingvertrouwenspersoon.nl/site/index.php?Training_ID=20). De Opreghte is te bereiken via info@deopreghte.nl en 0621651002.

NB De Opreghte werkt samen met Fred Julio van www.vertrouwenspersoonnu.nl, die hem bij ziekte vervangt. Zie ook www.deopreghte.nl/de-opreghte-werkt-samen-met-Fred-Julio. terug

Privacy Statement

De Opreghte, c.q. de heer J.P. Versteege, neemt de door de AVG vanaf 25 mei 2018 vereiste voorzorgsmaatregelen in acht aangaande beveiliging van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens van betrokkene worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Betrokkene kan te allen tijde inzage krijgen, wijzigingen doorgeven of verwijdering vragen. De Opreghte, c.q. de heer Versteege, levert persoonsgegevens niet door aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever. Voor een uitgebreide omschrijving van het Privacy Statementterug