Curriculum Vitae

Al meer dan tien jaar zingt Versteege met zijn koor I Cantatori Allegri christmas carols voor het goede doel in Dickensiaanse uitmonstering.

Al meer dan tien jaar zingt Versteege met zijn koor Cantores Laeti  in de aanloop naar de kerst christmas carols voor het goede doel in Dickensiaanse uitmonstering.

Na tientallen jaren (dagblad)journalistiek vond Jan Peter Versteege het tijd het roer om te gooien. Hij ging geestelijke verzorging/begeleiding studeren. Bij de uitgeverij waar hij werkte, mocht hij zich naast het schrijven ook scholen als vertrouwenspersoon, coach en intern mediator. Niet hetzelfde maar ook voor genoemde functies zijn goede communicatieve vaardigheden van groot belang.

Versteege heeft het bedrijf inmiddels vrijwillig verlaten na 34 jaar journalistiek en is nu vrijgevestigd geestelijk verzorger voor zowel ongebonden mensen als kerkelijk georiënteerden. Verder helpt hij mensen als (wandel)coach, bemiddelaar/mediator en vertrouwenspersoon (OO en I).  Oud-collega’s noemen als zijn competenties onder meer: mensenkennis, luisteren, probleemanalyse, conflicthantering, betrokkenheid en loyaliteit, integriteit en onderhandelen.

Opleiding en studie

2014 Maart-april Workshop NVJ Academy – Bouw je eigen website voor de disciplines geestelijke verzorging/begeleiding, coaching, bemiddeling en extern vertrouwenspersoon. Trainer: Vincent Bouwman van www.dewebsitebouwman.nl.

2013 (vanaf 2009 tot 30-08-2013) Master algemene geestelijke verzorging in deeltijd op de Universiteit van Utrecht (bul: 10-10-2013). Stage Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, afdeling geestelijke verzorging (2011-2012, zes maanden anderhalve dag per week). De scriptie ‘Het spanningsveld tussen kwaliteit en kwantiteit in de geestelijke verzorging’ kreeg als beoordeling ‘Met lof’ en is genomineerd geweest voor de Vliegenthartprijs van de Universiteit Utrecht.

2013 (vanaf 1999) Diverse cursussen bij Bureau Bezemer & Kuiper Advies & Training en Schouten & Nelissen voor de functie van vertrouwenspersoon. Onder meer: ‘Opvang en begeleiding na seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk’, ‘Pesten en treiteren op het werk’, ‘Pesten via e-mail’ , ‘Vertrouwenpersoon en mediation’ en ‘Integriteit’. En bij De Goede Rede in Alkmaar: cursus presentatie. NB Versteege is LVV-gecertificeerd extern vertrouwenspersoon.

2011-2012 Bij- en nascholing Vereniging Pastoraal Werkenden: Project geestelijk leiderschap achttien contacturen (6 bijeenkomsten x 3 uur in najaar 2011 en voorjaar 2012) olv dr. Henk Meeuws. NB cursus gecertificeerd door Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorger.

2011-najaar Workshop suïcide en suïcidaliteit van GGZ inGeest voor geestelijk verzorgers.

2008 Cursus interkerkelijke oecumene van Dekenaat Haarlem (certificaat)

2008 Basiscursus kerkmuziek Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (sept/okt/nov)

2007 (vanaf augustus 2003) HBO-studie ‘Theologie en Pastoraat’ bij Fontys Amsterdam. Diploma bachelor juli 2007; inclusief half jaar stage (een dag per week) als geestelijk raadsman/pastor bij zorgcentrum De Drie Hoven in Amsterdam-West van oktober 2005 tot maart 2006. Aandachtsgebied somatische gehandicapten en psychogeriatrie. Scriptie Nabij zijn in de laatste fase kreeg de beoordeling ‘met lof’.

2006 najaar Opleiding tot mediator bij The Lime Tree in Bilthoven (certificaat)

1997-2001 Hoofdvakstudie zang (lied/opera/oratorium/musical) aan Conservatorium Alkmaar bij Maria Rondèl. Examen juni 2001.

1998-2000 voorjaar Cursus management algemeen bij CAP Groningen en vervolgcursus.

1991-1994 Opleiding tot dirigent amateurkoren bij de Stichting Nederlandse Korenopleidingen (SNK) in Rotterdam. In 1994 afgesloten met diploma.

1975 Atheneum A-diploma, Triniteits Lyceum Haarlem. terug

Werkervaring en stage geestelijke verzorging

2023 (vanaf 2015) Geestelijk verzorger (oproepkracht) bij diverse centra voor levensvragen in Noord-Holland, bij CvL NH (Kop Noord-Holland, West-Friesland, Zaanstreek-Waterland), CvL Amsterdam-Diemen en CvL Midden- en Zuid-Kennemerland (MomenTaal). De huidige verzamelnaam is Stichting Questio, Centrum voor Levensvragen. Versteege wordt met regelmaat ingezet voor gesprekken met cliënten, die palliatief dan wel terminaal zijn, dan wel problemen hebben op het gebied van relaties, rouwverwerking, voltooid leven en andere levensvragen. 

2013 (vanaf 2008) Geestelijk verzorger (oproepkracht invalpoule) bij zorginstelling GGZ InGeest in de regio’s Amsterdam en Kennemerland. Soms twee, soms vier uur per maand. De invalpoule is inmiddels opgeheven. Ik ben in 2008 aangenomen na voltooiing van de HBO Theologie en Pastoraat. Met veel plezier heb ik vervolgens aan de hand van door de groepen gekozen thema’s gesprekken geleid. Vrijwel steeds met ouderen. Daarnaast mocht ik mede vanwege mijn professionele muziek-achtergrond muziekbijeenkomsten leiden, waar mensen luisterden naar wereldmuziek (klassieke en volksmuziek) en bepaalde gevoelens bespreekbaar werden gemaakt.

2023 (vanaf 2007) Coördinator en voorganger van de werkgroep Taizé-diensten van de Lokale Raad van Kerken in Zandvoort (maandelijkse dienst eerste vrijdag van de maand). Deze opzet is van meet af aan bedoeld geweest om op een oecumenische wijze, dat wil zeggen zonder dogma of leerstelligheid, mensen te verbroederen rond het christelijke gedachtengoed. De diensten trekken maandelijks rond de 20, tot 25 mensen uit Zandvoort en omgeving. 

2023 (vanaf 2017) Extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (OO) en integriteit (I) bij Woonzorggroep Samen. Met een collega VP verzorgt hij extramuraal de opvang van mensen die in hun werk last hebben van ongewenste omgangsvormen. Versteege is al vertrouwenspersoon sinds eind 1999 en deel in 2000 de basisopleiding. Later deed hij vervolgcursussen voor de OO-variant (pesten, verbale en fysieke intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen) en de I-variant (integriteit, opvang klokkenluiders). Hij is vertrouwenspersoon I bij Samen, bij woonzorggroep Magenta en opvangcentrum Reade revalidatie en reumazorg) en bij de gemeente Edam-Volendam.

2013 (vanaf 1999) Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (OO) en integriteit (I) bij HDC Media BV. Ben in 1999 gevraagd deze functie te vervullen en heb eind 1999, begin 2000 de basisopleiding gedaan. Het gaat om werk dat steeds veel voldoening heeft gegeven. Je kunt echt helpen bij opvang en begeleiding van mensen die zich slachtoffer voelen van ongewenste omgangsvormen. ,,In die rol heeft Versteege een grote bijdrage geleverd aan de saamhorigheid en de sfeer van de onderneming’’, aldus directeur Tim Klein van HDC Media BV, een volle dochter van TMG Holding. 

2013 (vanaf 2006) Intern mediator en coach bij HDC Media BV. Op verzoek van de directie heb ik in 2006 een opleiding gevolgd voor mediation. De vaardigheiden heb ik meerdere malen in de praktijk mogen brengen. Ik heb met veel plezier een positieve rol kunnen spelen in meerdere probleemsituaties tussen werknemers, leidinggevenden en HRM-collega’s. Daarbij ging het niet zozeer om klassieke mediation maar vooral ook om een-op-eengesprekken met mensen die zich om wat voor reden ook verongelijkt voelden. Daarnaast heeft de reguliere coach na pensionering de directie gevraagd of ik haar coachingscliënten mocht overnemen. 

2012 (vanaf 17 november 2011 tot en met 10 mei 2012) Stage als algemeen geestelijk verzorger in Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Veel geleerd van de huidige geestelijk verzorgers Sandra Schaap en Ron Hopman. Diverse ingrijpende ziekte- en stervensprocessen meegemaakt, betrokken geweest bij MDO’s over lastige ethische kwesties en meerdere keren voorgegaan in diensten.

2010 (vanaf september 2004) Dirigent kerkkoor De Brug in Heiloo. Type middenkoor vanuit het niets opgebouwd tot modern en eigentijds oudere jongerenkoor. NB Voor verdiensten bij afscheid zilveren penning van de parochie gekregen.

2006 (oktober 2005-maart 2006) Half jaar HBO-stage (een dag per week) van de Fontys-opleiding theologie en pastoraat. Functie geestelijk raadsman c.q. pastor bij zorgcentrum De Drie Hoven in Amsterdam-West. Aandachtsgebied somatische gehandicapten en psychogeriatrie. Bijzondere begeleidingen in gang gezet van half en geheel demente bewoners en hun familie, overleg geïnitieerd met vrijwilligers, in oecumenische diensten voorgegaan en meerdere somatische gehandicapte patiënten begeleid.

2003-heden Dirigent en zangdocent bij I Cantatori Allegri. Deels wereldlijk, deels religieus repertoire. In Zandvoort vooral bekend vanwege het jaarlijks Christmas Carols zingen tijdens de kerstperiode voor een goed doel.

1997 (september 1996-september 1997) Dirigent r.-k. kerkkoor St. Pancratius Sassenheim. Met veel plezier een jaar gewerkt als koordirigent (Mozart, Perosi, Palestrina en vele andere componisten) met als aandachtspunten stemvorming en positie van zangers in het toen zeer grote koor (90 mensen). Gestopt na een seizoen vanwege het tijdsbeslag van de HBO-studie DM solozang in Alkmaar.

1981-2013 (tot 1 augustus 2013) Journalist bij HDC Media (diverse regionale bladen). Laatste functie: ombudsman en wetenschapsredacteur. Verdere functies onder meer: politie- en onderwijsverslaggever, onderzoeksjournalist, financieel journalist, chef eindredactie, vertrouwenspersoon OO en I, intern mediator en coach. Met veel passie voor het vak bijna 34 jaar journalist geweest. Veel onderzoeksjournalistiek gedaan, maar ook leidinggevend werk (coördineren regio- en economische nieuws  en chef eindredactie) mogen doen en als ombudsman veel problemen beslecht tussen abonnees en bedrijven en instellingen. Vanaf 2006 ook intern mediator na opleiding bij The Lime Tree in Bilthoven. terug

Bestuurlijke en overige activiteiten

2013-heden Bemiddelaar voor kerk- en levensbeschouwing-gerelateerde bemiddelingszaken.

2013-heden Inschrijving Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers (SKGV).

2013-heden Lid Werkverband Vrijgevestigde Geestelijke Verzorgers.

2008-heden Webmaster www.taize-noord-holland.com, coördinatie Taizé-groep van de Lokale Raad van Kerken in Zandvoort en van de provinciale Taizé-diensten in Noord-Holland.

2003-heden Lid (eerst student-lid) Vereniging van Pastoraal Werkenden.

2005-heden Lid (eerst student-lid) van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen.

2003-heden Lid Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (gecertificeerd). NB Ongewenste omgangsvormen (OO) en Integriteit (I).

1974-1977 Mede-oprichter en bestuurslid r.-k. jongerenkerk De Toorts in Zandvoort
terug