Bemiddelaar op christelijke grondslag

Soms kunnen geloofstaal en verwijzingen naar traditie als een kerkraam het licht wegnemen. Een of meer goede gesprekken met een PCM-mediator kunnen dan uitkomst bieden.

Soms kunnen geloofstaal en verwijzingen naar traditie als gebrandschilderde kerkramen veel licht wegnemen. Een of meer goede gesprekken met een mediator kunnen dan uitkomst bieden.

In een protestantse gemeente wil een bewust ongehuwde moeder haar kindje laten dopen, maar de dominee wil niet meewerken. De kerkenraad vindt het erg dat het kind de doop wordt onthouden omdat de moeder volgens de predikant ‘in zonde leeft’. Men wil de dominee niet afvallen, maar toch een oplossing voor de doopvraag. Wat te doen?

Pieter en Herma zijn bijna 40 jaar getrouwd. Hun middelste kind, David, heeft sporadisch contact met zijn ouders omdat Pieter als traditioneel rooms katholiek moeite heeft met de geaardheid van zijn homoseksuele zoon. Herma wil graag alle kinderen uitnodigen voor het feest. Pieter vindt dat goed als David zijn partner Sven thuis laat. Het paar komt er niet uit. Dochter Debora belt een mediator met een r.-k. achtergrond om te kijken of bemiddeling mogelijk is.

Jan Peter Versteege van De Opreghte heeft als een van zijn aandachtsgebieden het helpen van mensen die problemen hebben, waarin levensbeschouwelijke componenten, (waarden en normen) een rol spelen. De kwesties hoeven niet op zichzelf levensbeschouwelijk van aard te zijn maar kunnen wel het uitvloeisel daarvan zijn of zijdelings worden gerelateerd.

De inzet van mensen als Versteege is te kijken of er via een fijnmazige bemiddeling verbetering van de contacten mogelijk is. Ook kan worden gekeken naar onderlinge samenwerking dan wel het voorkomen of oplossen van conflicten.

Tijdens de bemiddeling staat de geloofstaal centraal

Collega’s met een geloofsachtergrond hebben met elkaar gemeen dat ze kerkelijk betrokken zijn en de geloofstaal binnen hun kerkgenootschap begrijpen. Versteege is jarenlang lid geweest van PCM (platformchristenmediators.nl) maar heeft die organisatie verlaten. Hij wilde het iets rustiger aan doen. Wel noemt hij graag PCM als alternatief als mensen iemand zoeken met een specifieke christelijke achtergrond. Die snappen bepaalde, specifieke culturen binnen hun achterban wellicht beter dan hij. Je kunt niet met elke christelijke achtergrond vertrouwd zijn.

Versteege heeft net als de PCM-mediators een mediation-opleiding gehad. Ze snappen hoe door anders geïnterpreteerde waarden problemen kunnen ontstaan. Uitgangspunt is dat die met één of meerdere goede gesprekken kunnen worden opgelost of zó kunnen worden geherformuleerd dat er mee te leven valt.

Soms worden na afloop excuses gemaakt of verontschuldigingen aangeboden. Een andere keer worden met wederzijds goedvinden – en ondertekening – afspraken op papier gezet. Dit om goede bedoelingen een blijvend karakter te geven. En, niet onbelangrijk, om de ander in het geval de verhoudingen toch nog verslechteren, te herinneren aan gemaakte afspraken.

Kerkelijk gebonden bemiddelaars hebben de ervaring dat uit conflicten soms iets moois kan groeien. Ze zetten zich in om de pijn van misverstanden en conflicten te bestrijden en – als dat ook maar enigszins mogelijk is – mensen te helpen met elkaar verder of door te leven op reis naar het morgenland. terug

Goed luisteren tijdens de gespreksbegeleiding

Mensen als Versteege verzorgen naast bemiddeling ook coaching, procesbegeleiding of gespreks- en vergaderleiding. Naast het mediatorschap hebben zij veelal nog een andere functie en opleiding. Wat hen verenigt is de passie om mensen te helpen elkaar weer te vinden om tot goede werkbare oplossingen te komen. 

Versteege van De Opreghte is naast bemiddelaar ook geestelijk verzorger MA, (wandel)coach en gecertificeerd extern vertrouwenspersoon (OO en I). Vooral de combinatie gelovige bemiddelaar  en geestelijk verzorger kan in bepaalde gevallen goed uitpakken vanwege Versteege’s kennis van de multiculturaliteit.

Versteege zelf is goed thuis in de r.-k. Kerk en heeft door nauwe banden met de PKN ook redelijk tot goed zicht op verhoudingen binnen protestantse geledingen. Daarnaast heeft hij binnen zijn netwerk voldoende expertise voorhanden om lastige problematiek met goede vragen voortvarend te kunnen doorgronden en zo partijen te helpen constructieve oplossingen mogelijk te maken of goed te verwijzen.

Bemiddeling aan het ziekbed in de laatste fase

Soms wil iemand in de laatste fase met een naaste nog iets goedmaken of uitpraten. Ook dan kunnen de specifieke kwaliteiten van een christenmediator een belangrijke rol spelen. We hebben het dan niet over klassieke mediation maar over een aangepaste, pastorale vorm. Met als focus de innerlijke vrede van de stervende mens die de relatie goed wil afsluiten.

Dat goed afsluiten kan ook voor de naaste, een kennis of (zaken)relatie van belang zijn. Nu kan het immers nog… In de meeste gevallen gaat het niet (meer) om geld maar om elkaar genoegdoening te geven, soms ook iets toe te geven, een excuus, een uitleg, kortom alles is mogelijk. Juist dan kan de combinatie geestelijk verzorger en bemiddelaar uitkomst bieden. Voor inlichtingen info@deopreghte.nl.

Een artikel over ‘Pastorale bemiddeling in de laatste fase’ staat in het boekje ‘Geloven in Mediation’ (blz 35 ev), te verkrijgen ä 12,50 euro door een mail te sturen aan info@deopreghte.nl. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. terug

Voor informatie of een aanvraag voor bemiddeling (offerte) kunt u contact opnemen met De Opreghte via info@deopreghte.nl. terug

Privacy Statement

De Opreghte, c.q. de heer J.P. Versteege, neemt de door de AVG vanaf 25 mei 2018 vereiste voorzorgsmaatregelen in acht aangaande beveiliging van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens van betrokkene worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Betrokkene kan te allen tijde inzage krijgen, wijzigingen doorgeven of verwijdering vragen. De Opreghte, c.q. de heer Versteege, levert persoonsgegevens niet door aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever.  Voor een uitgebreide beschrijving van het Privacy Statementterug